Значај студије Негативан јунак као књижевнонаучног открића: Никола Милошевић и Карл Попер

  • Igor Perišić Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: Никола Милошевић, Карл Попер, научна епистемологија, наука о књижевности, теорија књижевности, структурализам, емпиризам, либерализам, негативан јунак

Сажетак

Студија Негативан јунак Николе Милошевића, настала у време процвата структурализма, и сама је написана донекле у том сцијентистичком духу, што је чини правим примером за разматрање како научна методологија Карла Попера, који је веровао у емпиријску заснованост и природних и друштвених наука, може да се имплементира у теорији књижевности. Милошевић у студији поставља хипотезу да је понешто модификована структуралистичка метода најподеснија да нам приближи тајну парадоксалне привлачности негативног јунака, након чега следи кратко методолошко упутство за средишњи део расправе које је сасвим у духу епистемологије Карла Попера. На основу тога, доказиваће се теза да је студија Негативан јунак Николе Милошевића редак случај истинског „научног открића“ у српској науци о књижевности, у смислу како је овај појам схватао Карл Попер.

Референце

Grubačić, Slobodan. „Setna spomenica“. Duh i razumevanje: Nikoli Miloševiću u spomen. Priredili Slobodan Grubačić i Jovan Delić. Beograd: Filološki fakultet, 2008. 11–13.

Delić, Jovan. „Jedan je Nikola Milošević“. Nikola Milošević: Tumač ljudske prirode i sudbine. Priredio Života Ivanović. Beograd: Prosveta, 2017. 55–60.

Lakićević, Dragan D. „Filozofija kritičkog racionalizma Karla Popera“. Karl R. Poper. Pretpostavke i pobijanja: Rast naučnog znanja. Novi Sad – Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2002. 5–18.

Lompar, Milo. Negde na granici filozofije i literature: O književnoj hermeneutici Nikole Miloševića. Beograd: Službeni glasnik, 2009.

Lukić, Jasmina. „Aktuelnost problematike Negativnog junaka“. Književna reč 236 (25. 6. 1984): 1.

Marić, Ilija. Filosofska delta: Ogledi o savremenim srpskim filosofima. Beograd: Plato books, 2009.

Milošević, Nikola. Negativan junak. Beograd: „Vuk Karadžić“, 1965.

Milošević, Nikola. Filozofija strukturalizma. Beograd: BIGZ, 1980.

Novaković, Staniša. „Metodološka i filosofska gledišta Karla Popera“. Karl Poper. Logika naučnog otkrića. Beograd: Nolit, 1973. 11–39.

Olah, Kristijan. „Filozofska antropologija Nikole Miloševića“. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 65 (2017): 979–999.

Paunović, Zoran. „Paradoks negativnog junaka u liku Nabokovljevog Hamberta“. Duh i razumevanje: Nikoli Miloševiću u spomen. Priredili Slobodan Grubačić i Jovan Delić. Beograd: Filološki fakultet, 2008. 233–239.

Perišić, Igor. Utopija smeha: Vidovi komike i smeha u romanima Mrtve duše Nikolaja Gogolja, Uliks Džejmsa Džojsa i Zlatno runo Borislava Pekića. Beograd: Službeni glasnik, 2013.

Poper, Karl. Logika naučnog otkrića. Preveo Staniša Novaković. Beograd: Nolit, 1973.

Poper, Karl R. U traganju za boljim svetom. Preveo Dragan D. Lakićević. Beograd: Paideia, 1999.

Poper, Karl R. Pretpostavke i pobijanja: Rast naučnog znanja. Preveo Dragan D. Lakićević. Novi Sad – Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2002.

Објављено
2021-01-22
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције