Јанчаров роман Те ноћи сам је видео и етика репрезентације

  • Tomo Virk Филозофски факултет Универзитет у Љубљани
Кључне речи: Драго Јанчар, Алојзија Зупан Сосич, роман, репрезентација, етика, идеологија, Други светски рат

Сажетак

У чланку се бавим романом Те ноћи сам је видео словеначког писца Драга Јанчара и реакцијама на њега. У центру истраживања су питања о етичкој димензији књижевне репрезентације и идеологије. Успела уметничка дела – у која спада Јанчаров роман – кадра су да нам пруже репрезентацију оног што је нерепрезентабилно, а то чини да садрже релевантан сазнајни и етички потенцијал. Чланак покушава да докаже да идеолошка читања блокирају овај потенцијал и онемогућавају репрезентацију непрепрезентабилног. Јанчаров роман (у складу с Јанчаровом поетиком) тематизујe трагичну судбину појединца на позадини судбинских историјских догађаја, у конкретном случају, Другог светског рата. Искуство сукоба који су током рата пратили Народноослободилачку борбу и револуцију у Словенији још је трауматично, а интерпретације ових догађаја ствар су идеолошких апропријација на које нису имуни ни књижевнонаучни приступи. На примеру интерпретације Алојзије Зупан Сосич, словеначке књижевне историчарке, покушаћу то да докажем.

Референце

Jančar, Drago. Ultima creatura. Izbrane novele. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995.

Jančar, Drago. Te noći sam je video. Prevela Ana Ristović. Beograd: Arhipelag, 2014.

Kovačič, Lojze: Prišleki. Ljubljana: Študentska založba, 2007.

Bernik, France и Dolgan, Marjan. Slovenska vojna proza: 1941-1980. Ljubljana: Slovenska matica, 1988.

Dolgan, Marjan. "Roman kot Pandorina skrinjica". Primerjalna književnost 34. 3 (2011): 209-221.

Gabrovšek, Dejan. Vojna in ljubezen v proznem opusu Draga Jančarja. Магистрски рад. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2019.

Hillis Miller, Joseph. The ethics of Reading. Kant, de Man, Eliot, Trollope, James and Benjamin. The Wellek Library Lectures at the University of California, Irvine. New York: Columbia UP, 1987. Crossreff

Hribar, Angelika. "Strmolski graščak Rado Hribar in njegova rodbina". Kronika 54/2 (2006): 213-232.

Leiler, Ženja. "Si naš ali njihov, rdeč ali črn, levi ali desni. Vmes ni nič". Разговор с Драгом Јанчаром. Pogledi 8. 9. 2010: https://pogledi.delo.si/ljudje/si-nas-ali-njihov-rdec-ali-crn-leviali-desni-vmes-ni-nic

Murdoch, Iris. Suverenost dobrega. Превели Славица Јесеновец Петровић, Борут Петровић Јесеновец. Ljubljana: Študentska založba, 2006.

Nussbaum, Martha C. Love᾽s Knowledge. Essays on Philosophy and Literature. New York; Oxford: Oxford UP, 1992.

Smolej, Tone. "Slovenska polivokalna romana s tematiko druge svetovne vojne". Primerjalna književnost 38.3 (2015): 157-171.

Zupan Sosič, Alojzija. "Etika partizanov v sodobnem slovenskem romanu". Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ур. Александер Бјелчевич. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 46-53.

Zupan Sosič, Alojzija. "Partizanska zgodba v sodobnem slovenskem romanu". Jezik in slovstvo 59.1 (2014): 21-42.

Објављено
2020-10-08
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције