Савремене студије кубанске културе: Фернандо Ортис и појам транскултурације

  • Vladimir Karanović Филолошки факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: Фернандо Ортис, транскултурација, кубанска култура, етнографске студије, студије латиноамеричке културе

Сажетак

Основу западноевропских, а несумњиво и источњачких култура, чине процеси сусрета, комуникације, мешања, прожимања и узајамног саображавања. Осим на европском континенту, ова појава видљива је посебно у културама које су у политичком и социјалном смислу биле у односима доминације и субмисивности, као део колонијалног система. При додиру различитих култура селективно се преузимају махом одређени елементи, којима се дају нови облици, нова значења или другачије функције. Међу првим теоретичарима латиноамеричке културе, кубански антрополог, историчар, етнолог, криминолог, адвокат, лингвиста, политичар и дипломата Фернандо Ортис Фернандес, у књизи Кубанско контрапунктирање дувана и шећера истакао je значај појма „транскултурација“. Овај појам био јe у центру Ортисовог истраживања капацитета тзв. периферних култура да стварају интеркултурне фузије кроз сусрете и преузимања одређених елемената уместо да некритички или пасивно асимилују културе и(ли) њихове сегменте. Транскултурација је у основи кубанске историје будући да је пратећи елемент развоја културе и друштва од првих становника до савременог доба. Иако се одвија по фазама, овакав вид фузије подразумева расна, друштвена, културна, обичајна, цивилизацијска и друге врсте мешања и дијалога. У складу с наведеним поставкама, у раду су представљени основни елементи концепта транскултурације, који Ортис у свом обимном есеју не само теоријски и методолошки образлаже већ кроз заступљеност две важне пољопривредне културе на кубанском тлу, дувана и шећера, настоји да покаже симболичну игру моћи, специфичности друштвене историје и проблеме националног идентитета.

Референце

Dagnino, Arianna. "Transculturalism and Transcultural Literature in the 21st Century". Transkulturna dimenzija slavističkih studija i komparativna književnost. Ur. Slobodanka Vladiv-Glover, Milena Ilišević i Igor Perišić. Beograd: Institut za književnost i umetnost, Godišnjak XXVII, Serija C, Teorijska istraživanja, Knjiga 17, 2014. 27-40.

Cabo Aseguinolaza, Fernando y María do Cebreiro Rábade Villar. Manual de Teoría de la Literatura. Madrid: Editorial Castalia, Colección Castalia Universidad, 2006.

Catoira, Patricia. "Transculturation à la Ajiaco: A Recipe for Modernity". Cuban Counterpoints - The Legacy of Fernando Ortiz. Eds. Mauricio A. Font and Alfonso W. Quiroz. Lanham, Boulder, New York, Toronto and Oxford: Lexington Books, 2005. 181-191.

Coronil, Fernando. "Introduction. Transculturation and the Politics of Theory: Countering the Center, Cuban Counterpoint". Cuban Counterpoint, Tobacco and Sugar. Fernando Ortiz. Translated from Spanish by Harriet de Onís, Introduction by Bronislaw Malinowski, Prologue by Herminio Portell Vilá, New Introduction by Fernando Coronil. Durham and London: Duke University Press, 1995. IX-LVI.

Malinowski, Bronislaw. "Introducción". Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (Advertencia de sus contrastes agrarios, económicos, históricos y sociales, su etnografía y su transculturación). Fernando Ortiz. Edición de Enrico Mario Santí. Madrid: Cátedra, Letras Hispánicas, [1940] 2002. 123-133.

Mančić, Aleksandra. "Viđenja transkulturne dimenzije komparatističkog aspekta slavističkih studija iz prevodilačkog ugla." Transkulturna dimenzija slavističkih studija i komparativna književnost. Ur. Slobodanka Vladiv-Glover, Milena Ilišević i Igor Perišić. Beograd: Institut za književnost i umetnost, Godišnjak XXVII, Serija C, Teorijska istraživanja, Knjiga 17, 2014. 345-368.

Ortiz, Fernando. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (Advertencia de sus contrastes agrarios, económicos, históricos y sociales, su etnografía y su transculturación). Edición de Enrico Mario Santí. Madrid: Cátedra, Letras Hispánicas, 2002.

Pumar, Enrique S. "Economic Sociology and Ortiz's Counterpoint". Cuban Counterpoints: The Legacy of Fernando Ortiz. Eds. Mauricio A. Font & Alfonso W. Quiroz. Lanham, Boulder, New York, Toronto and Oxford: Lexington Books, 2005. 127-138.

Santí, Enrico Mario. "Fernando Ortiz: contrapunteo y transculturación". Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (Advertencia de sus contrastes agrarios, económicos, históricos y sociales, su etnografía y su transculturación). Edición de Enrico Mario Santí. Madrid: Cátedra, Letras Hispánicas, 2002. 25-103.

Chomsky, Aviva, Barry Carr and Maria Smorkaloff (Eds.). The Cuba Reader (History, Culture, Politics). Durham and London: Duke University Press, 2003. CrossRef

Šušnjić, Đuro. Teorije kulture (predavanja). Beograd: Zavod za udžbenike, 2015.

Fundación "Fernando Ortiz" 15.09.2018.

Објављено
2021-09-20
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти