Михаил Бахтин у српској књижевној критици

  • Nataša Anđelković Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд
Кључне речи: Бахтин, бахтинологија, хетероглосија, дијалогизација, полифонија, карневализација, структурализам

Сажетак

У тексту се излаже преглед научних радова о Михаилу Бахтину у српској књижевној критици. Као полазиште се узима 1967. година кад је објављен први превод Бахтиновог дела на српски језик и прати се изучавање стваралаштва овог аутора до савременог доба. Рад нема за циљ да представи све текстове објављиване о Бахтину, већ да издвоји оне који су важни с теоријског или књижевноисторијског становишта. Уз то, пажња ће бити посвећена оним радовима у којима су показани могући правци тумачења Бахтина из перспективе других теоријских грана, као и они у којима су се наши бахтинолози нашли у плодном теоријском дијалогу са светским бахтинолозима.

Референце

Bečanović Nikolić, Zorica. "Bahtin i tumačenja Šekspirovih istorijskih drama: karneval i heteroglosija". Šeksipir iza ogledala. Zorica Bečanović Nikolić. Beograd: Geopoetika, 2007, 343-365.

Grujić, Marija. Bahtin i feministička književna analiza. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2007.

Jeremić, Ljubiša. "Bahtinov polifonijski roman". Proza novog stila. Ljubiša Jeremić. Beograd: Prosveta, 1976, 345-353.

Jovanović, Milivoje. "Dometi i stranputice. Nasleđe Mihaila Bahtina: oduševljenje na Zapadu, zaborav u SSSR-u". Danas 289 (1987): 43-44.

Lešić, Andrea. Bahtin, Bart, strukturalizam. Beograd: Službeni glasnik, 2011.

Matijašević, Radovan. "Velek contra Bahtin". Delo 11/12 (1981): 228-233.

Mikić, Radivoje. Postupak karnevalizacije. Beograd: Filip Višnjić, 1988.

Milošević, Nikola. "Bahtinovo tumačenje Dostojevskog" (predgovor). Problemi poetike Dostojevskog. Mihail Bahtin. Beograd: Nolit, 1967, 9-49.

Mustur, Milica. "Ambivalentnost teorije dijalogizma". Književna istorija 143/144 (2011): 339-352.

Pavlović, Pavle. "Dometi Bahtinovog dijaloga". Književna istorija 142 (2010): 523-536.

Poštić, Svetozar. Bahtin i hrišćanstvo. Novi Sad: Akademska knjiga, 2012.

Radunović, Dušan. Rani Bahtin. Beograd: Službeni glasnik, 2012.

Ristivojević, Marija. "Bahtin o karnevalu". Etnoantropološki problemi, god. 4, sv. 3 (2009): 197-209. CrossRef

Ugrenović, Aleksandra. "U odsustvu majstora: dometi i dostignuća bahtinologije". Književna istorija 155 (2015): 251-271.

Објављено
2023-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције