Хасан Бласим: реквијем за Ирак, реквијем за књижевност

  • Meysun Gharaibeh Simonović Филолошки факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: модерна ирачка књижевност, савремена ирачка проза, Хасан Бласим, метафикција, фикција, кошмарни реализам

Сажетак

У раду се говори о стваралаштву и иманентним поетичким назорима савременог ирачког прозаисте Хасана Бласима, чији је извор инспирације новија историја Ирака и ужас прогнаних, обесправљених и обезглављених ирачких грађана. Бласим врши ексхумацију ирачког бића, аутопсију тела и биопсију душе, сакупља њихове распарчане животе и сахрањује их у свету фикције. То чини приповедачки вешто, стилски разнолико, од надреалистичког контемплирања до кошмарног реализма, склон недозвољеним прекорачењима у изразу и теми, противно канонској арапској књижевности. Уз анализу Бласимовог света фикције, у раду је присутно указивање и на метафикцијске нити које прожимају велики број његових дела или су у њиховом фокусу, особито у погледу стваралачког порива и смисла обликовања како арапске поезије и прозе, тако и књижевности уопште. Дати поетички стубови Хасана Бласима обрађени су кроз неколико поднаслова, који представљају оријентир у развоју књижевног пута самог писца, у понечему сродног с осталим прозаистима из Ирака, с којима учествује у обликовању препознатљиве савремене ирачке књижевности.

Референце

IZVORI

Blasim, Hasan. Ludak sa Trga slobode. Preveo Srpko Leštarić. Beograd: Geopoetika. 2015b.

Blasim, Hasan. Irački Hristos. Preveo Srpko Leštarić. Beograd: Geopoetika. 2016b.

BalÁsim, Íasan. MaÝraà al-Êi×a×. Milano: ManšÙrÁt al-MutawassiÔ. 2015a.

BalÁsim, Íasan. Óifl al-šÐÝa al-masmÙm. Milano: ManšÙrÁt al-MutawassiÔ. 2016a.

BalÁsim, Íasan. Allah 99 - ImaylÁt mutarÊim ImÐl SÐorÁn. Milano: ManšÙrÁt al-MutawassiÔ. 2018.

BalÁsim, Íasan. Al-raÊul al-qÁmÙs. BayrÙt: al-Ráfidayn. 2019.

LITERATURA

Jasin-Kasab 2010: Yassin-Kassab, Robin. "Beirut 39: New Writing from the Arab World, edited by Samuel Shimon". The Guardian. 12. 6. 2010. [pristupljeno 14. 12. 2020]

Kamera d'Aflito, Izabela. Savremena arapska književnost. Prevele Ivana Simić i Marija Đojbašić. Beograd: Zavod za udžbenike. 2012.

Leštarić, Srpko. "Neobuzdani ljubavnik kratke priče". Abdusetar Nasir. Najsrećniji čovek na svetu. Preveo Srpko Leštarić. Beograd: Geopoetika. 2004. 277-319.

Leštarić, Srpko. "Zapadno-istočni divan 21. veka i poruke Istoka". Hasan Blasim. Ludak sa Trga slobode. Preveo Srpko Leštarić. Beograd: Geopoetika. 2015. 149-165.

Leštarić, Srpko. "Pogovor - Još o istočno-zapadnim sukobima, vezama i divanima". Hasan Blasim. Irački Hristos. Preveo Srpko Leštarić. Beograd: Geopoetika. 2016. 131-142.

Tanasković, Darko. "Proza Fuada Tekerlija". Fuad at-Takarli. Drugo lice. Prevele Jasna Šamić i Zihnija Imamović. Zagreb: Mladost. 1980. 149-156.

ÝAlwÁn, ÝAlÐ ÝAbbÁs. TaÔawwur al-šiÝr al-ÝarabÐ al-ÎadÐ× fÐ al-ÝIrÁq. BaÈdÁd: WizÁrat al-iÝlÁm. 1975.

Bahoora, Haytham. "Iraq". The Oxford Handbook of Arab Novelistic Traditions. Edited by Waïl S. Hassan. Oxford University Press. 2017. 247-264. CrossRef

Al-¹ayyÙsÐ, SalmÁ al-ËaÃrÁÞ. Al-ittiÊÁhÁt wa al-ÎarakÁt fÐ al-šiÝir al-ÝarabÐ al-ÎadÐ×. Bayrūt: Markaz DirÁsÁt al-waÎda al-Ýarabiyya. 2007.

Al-ŠÁbÐ, AbÙ al-QÁsim. Al-ÌayÁl al-šiÝrÐ Ýind al-ÝArab. Al-QÁhira: HindÁwÐ. 2013.

Објављено
2022-01-26
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма