Светле слике Драгутина Илића

  • Aleksandra Kuzmić Филолошка гимназија, Београд
Кључне речи: Драгутин Илић, слика, светла слика, први дани хришћанства, српска борба за крст часни, новозаветна грађа, дидактичност, психолошка карактеризација, критичка рецепција, читалац

Сажетак

У раду састављеном од два засебна чланка испитују се најважнија поетичка обележја и рецепција светлих слика Драгутина Илића, који је грађу за ову врсту текстова црпао, углавном, из новозаветних прича и српске историје везане за период ослобађања од турске власти почетком деветнаестог века. У првом чланку истраживање је усмерено на светле слике из првих дана хришћанства, а у другом, који ће бити штампан као посебна целина, на светле слике из српске борбе за крст часни, односно из првих дана слободе. Ова дела је Илић објављивао у периодици и књигама крајем деветнаестог и почетком двадесетог века. Анализа светлих слика и из ње проистекли увиди засновани су књижевноисторијски, књижевнотеоријски и компаратистички. Показало се да је основна повезница овог жанра код Драгутина Илића идеолошка, будући да је читаоцима кроз светле слике представио својеврсни животни образац утемељен у вери, страдању и жртви, а потчињен високим етичким и хришћанским начелима и традиционално цењеним врлинама. Захтевној религиозно-књижевној грађи од које полази у стварању новозаветних светлих слика Илић приступа опрезно, свестан њеног значаја и значења, што повремено има за последицу недовољну психолошку уверљивост ликова или композициону некохерентност или пренаглашену поуку или све троје истовремено. Хумор и иронија типични за бројна Илићева дела потпуно изостају у светлим сликама из првих дана хришћанства. Посебан квалитет овој прози даје продубљенa психолошкa карактеризацијa одређених ликова. Оновремена критика је посве различито просуђивала Илићеве светле слике. Данашњем изучаваоцу овај део Илићевог опуса пружа обиље материјала и омогућава разноврсне приступе: од компаратистичког испитивања слично заснованих текстова у европској књижевности, преко анализе интертекстуалности, хетеропредставе и аутопредставе до функционисања фантастичног и тако даље.

Референце

A. [Skerlić, Jovan] "Svetle slike D. I.". Socijal-demokrat. 4 (1896) 4.

Car, Marko. "Svijetle slike Dragutina Ilića". Bosanska vila. 6 (1905): 92-93.

Daničić, Đuro. Pripovetke iz Staroga i Novog zaveta. Priredila Irena Arsić. Beograd: Ars Libri; Zubin Potok: Stari Kolašin, 1996.

Dikens, Čarls. Božićna priča. Prevela Jelena Katić Živanović. Beograd: Pčelica, 2012.

I[lić], J. D[ragutin]. "Prva Božićna noć". Srpski Sion. 52 (1895) 845-849.

Ilić, Dragutin. Moja ispovest. Priredio Staniša Vojinović. Beograd: Narodna knjiga / Alfa, 2003.

Ilić, J. Dragutin. "Bog, pa Jerotije". Brankovo kolo. 6 (1905) 162-169.

Ilić, J. Dragutin. "Božićna legenda". Brankovo kolo. 51/52 (1898) 1602-1613.

Ilić, J. Dragutin. "Deda Mitar". Letopis Matice srpske. 220 (1903) 40-52.

Ilić, J. Dragutin. "Dve duše". Brankovo kolo. 1 (1912) 4-10. 2 (1912) 35-41. Crossreff

Ilić, J. Dragutin. "Iguman Pajsije". Stražilovo. 30 (1892) 465-467. 31 (1892) 483-486.

Ilić, J. Dragutin. "Nem sabad". Brankovo kolo. 34/35/36 (1902) 1096-1101.

Ilić, J. Dragutin. "Oče!". Brankovo kolo. 14 (1898) 417-426.

Ilić, J. Dragutin. "Osana!". Brankovo kolo. 36 (1898) 1124-1133.

Ilić, J. Dragutin. "Putovanje na nebo". Brankovo kolo. 44 (1907) 1341-1347. 45 (1907) 1373-1378. 46 (1907) 1405-1409. 47 (1907) 1436-1440.

Ilić, J. Dragutin. "ʼUstani, Lazare!ʼ". Letopis Matice srpske. 259 (1910) 43-48.

Ilić, J. Dragutin. "Veliki petak". Brankovo kolo. 15 (1897) 449-459.

Ilić, J. Dragutin. Novele. Beograd: Knjižara D. M. Đorića, 1892.

Ilić, J. Dragutin. Pripovetke. Mostar: Izdavačka knjižarnica Pahera i Kisića, 1905.

Ilić, J. Dragutin. Svetle slike. Beograd: Portalibris. CET, 2018.

Ilić, J. Dragutin. Svetle slike. Beograd: Srpska književna zadruga, 1903.

Ilić, J. Dragutin. Svetle slike. Beograd: Sveslovenska izdavačka knjižarnica M. J. Stefanovića i Druga, 1924.

Ilić, J. Dragutin. Svetle slike. Iz prvih dana hrišćanstva. II. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija, 1896.

Ilić, J. Dragutin. Svetle slike. Iz prvih dana hrišćanstva. III. Mostar: Izdavačka knjižarnica Pahera i Kisića, 1897.

Ilić, J. Dragutin. Svetle slike. Iz prvih dana hrišćanstva. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija, 1896.

Ilić, J. Dragutin. Svetle slike. Iz srpske borbe za krst časni. Sv. 1 (Hadži Ruvim). Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija, 1897.

Ilić, J. Dragutin. Svetle slike. Iz srpske borbe za krst časni. Sv. 2 (Hadži Đera). Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija, 1897.

Ilić, J. Dragutin. Svetle slike. Zemun: Riznica +, 2017.

Ivanić, Dušan. Modeli književnoga govora. Beograd: Nolit, 1990.

J. P. "Svetle slike iz prvih dana hrišćanstva, od Dragutina J. Ilijća". Brankovo kolo 17 (1896): 542.

Lagarić, Pavle. "Svetle slike Dragutina Ilića". Bosanska vila. 6 (1905): 93-94.

Lagerlef, Selma. Legende o Hristu. Beograd: Srpska književna zadruga. Valjevska gimnazija, 2002.

Leovac, Slavko. Portreti srpskih pisaca XIX veka. Beograd: Srpska književna zadruga, 1978.

Matoš, A. G. "ʼSvetle slikeʼ iz prvih dana hrišćanstva od Drag. Ilijća. - Knjiga druga". Nada. 21 (1896): 419-420.

Matoš, A. G. "Svetle slike iz prvih dana hrišćanstva, od Dragutina Jov. Ilijća". Nada 16 (1896): 315-316.

Matoš, A. Gustav. "Na osvitu 1897", Brankovo kolo. 3 (1897): 56-62. Crossreff

Milanović, Željko. Od slika o drugome ka poetici. Stvaralaštvo Dragutina J. Ilića. Beograd: Službeni glasnik, 2009.

Novi zavjet gospoda našega Isusa Hrista. Preveo Vuk Stef. Karadžić. Beč 1847. Beograd: Nolit, 1975.

Radulović, Nemanja. "Okultni svet Dragutina Ilića". Nasleđe 8 (2007): 201-228.

Rečnik književnih termina. Urednik Dragiša Živković. Beograd: Institut za književnost i umetnost, Nolit, 1986.

Rečnik srpskoga jezika. Redigovao i uredio Miroslav Nikolić. Novi Sad: Matica srpska, 2007.

Šklovski, Viktor Borisovič. Lav Tolstoj. 2. Prevod Dušan Stojiljković. Beograd, Subotica: Minerva, 1977.

Tolstoй, Lev Nikolaevič. Narodnыe rasskazы. Sankt Peterburg: Umozrenie, 2018.

Vojinović, Staniša. "Spiritualistička autobiografija Dragutina Ilića" (pogovor). Priviđenja. Moja ispovest. Dragutin Ilić. Beograd: Narodna knjiga - Alfa, 2003. 171-175.

Vučković, Radovan. "Biblijske novele Dragutina Ilića". Porodica Ilić u srpskoj književnosti i kulturi. Urednice Marta Frajnd, Vesna Matović. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2003. 383-393.

Објављено
2020-10-13
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози