Град на граници и границе града

  • Bojan Đorđević Филолошки факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: град, поезија, граница, детерминанта, дескриптор, улица, степенице

Сажетак

У раду се, на основу анализе четрнаест песама Милана Милишића, говори о његовом поетском виђењу града као места на граници и простора у себи ограниченог. Издвајају се одређене детерминанте града – попут улице, степеница, зида, излога – и прати песников одабир дескриптора који те детерминанте тумаче и алегоризују. Најзад се указује на основну детерминанту града – границу – као судбинско одређење и Милишићевог родног, реалног града – Дубровника, и Милишићевог песничког Града као микроуниверзума.

Референце

Augé, Marc (1992). Non-Lieux: introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris: Le Seuil.

Bodin, Jean (1580). La Démonomanie des sorciers. Paris: [s. e.]. Certeau, Michel de (1980). L'Invention du quotidien. Paris: Union générale d'éditions.

Curtius, Ernest Robert (1952). Französischer Geist Im Zwanzigsten Jahrhundert. Berlin: Francke Verlag.

Delimo, Žan (1982). Strah na Zapadu. Vrnjačka Banja: Zamak kulture.

Fish, Stanley E. (1976). "Interpreting the Variorum". Critical Inquiry, III, 2; str. 465-485. Crossref

Huyssen, Andreas (1997). "The voids of Berlin". Critical Inquiry, XXIV, 1; str. 57-81. Crossref

Milišić, Milan (2017). Sabrana poezija 1. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada

Métral, Marie-Odile (1977). Le Mariage: les hésitations de l'Occident. Paris: Aubier-Montaigne.

Moloj, Silvija (1996). "Tekstualne ᾽flâneries᾽: Borhes, Benjamin i Bodler". Reč, III, 22; str. 80-84.

Pajk, Baton (2008). "Grad u stalnim promenama". Polja, 453; str. 71-88.

Radović, Srđan (2013). Grad kao tekst. Beograd: XX vek.

Räpple, Eva Maria (2004). The Metaphor of the City in the Apocalypse of John. New York: 2004.

Relph, Edward (1976). Place and Placelessness. London: Pion.

Ricoeur, Paul (1991). A Ricoeur Rider. Toronto-Buffalo: University of Toronto Press

Објављено
2020-09-08
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма