Структура дечје поезије као основ за обраду метро-ритмичких мелодијских форми у настави солфеђа

  • Kristina Parezanović Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу
Кључне речи: поезија за децу, методика наставе солфеђа, метричке стопе, метро-ритмичке форме, компоновање дечјих песама, језик, музика

Сажетак

У овом раду заснованом на теоријском истраживању анализирали смо метричку и ритмичку структуру поезије за децу која се обрађује у нижим разредима основне школе, a која је представљала основу за обраду метро-ритмичких форми у настави солфеђа. Метро-ритмичка језичка форма дечје поезије била је основа за мелодијско-ритмички облик песме, која је, будући правилно метро-ритмичко-мелодијски обликована, компонована у сврху наставног средства за обраду појединих области из метрике и ритма у настави солфеђа. Служећи се компаративним приступом, у раду се, поред метричке и ритмичке, анализира и садржајна концепција конкретних дечјих песама како би коначан музички облик у потпуности испунио законитости наглашених, односно ненаглашених елемената и језика и музике. Овакво истраживање доприноси бољем разумевању књижевног и музичког језика, њиховој синергији, која води логички заокруженој језичко-музичкој мисли и трајном меморисању метро-ритмичко-мелодијских конструкција, будући да се преко познатих песама за децу и њихових језичких структура гради логички структурисана музичка мисао.

Референце

Abraham, Dž. (2001), Oksfordska istorija muzike I, Klio, Beograd

Despić, D. (1977), Melodika, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd

Despić, D. (1997), Teorija muzike, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd

Živković, D. (1995), Teorija književnosti sa teorijom pismenosti, Draganić, Beograd

Ivanović, P. (2002), Čitanka za prvi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica

Muzička enciklopedija, JLZ Zagreb, 1958.

Nikolić, M. (2010), Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Zavod za udžbenike, Beograd

Parezanović, K. (2006), Pokret u melodiji - alteracije kao osmišljeno usmerenje tokom pripreme za intoniranje melodijskog pokreta, Zbornik VIII pedagoškog foruma scenskih umetnosti, ur. G. Karan, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 47-52.

Plutarh, (1997), O muzici, Prosveta, Niš

Petrović, M. (2005), Teorija i praksa: koliko senzo-motorno pamćenje muzike pomaže pri interpretaciji? Zbornik VII pedagoškog foruma scenskih umetnosti, ur. G. Karan, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 108-114.

Službeni glasnik, Nastavni program za šestogodišnju osnovnu muzičku školu, 2010.

Објављено
2021-01-22
Како цитирати
Број часописа
Секција
Преплитања